Farm Products

फार्म प्राॅडक्ट
कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा विक्री साठी उपलब्ध कलमे व रोपे

अ.क्र तपशिल       दर रूपये
1 आंबा कलमे (हापुस, रत्ना, केषर) 50/-
2 काजु कलमे (वेंगुर्ला-4) 40/-
3 चिकु कलमे (कालीपत्ती) 40/-
4 नारळ रोपे (बाणावली) 60/-
5 कोकम कलमे 25/-

कृषि विज्ञान केंद्र, लांजा विक्री साठी उपलब्ध बियाणे

अ.क्र तपशिल     दर रूपये
1 नागली बियाणे 32.40/-
2 भुईमुग बियाणे   92/-
3 मोहरी बियाणे 72/-
4 चवळी बियाणे 83/-
5  कुळीथ बियाणे 70/-