Prof Prashant Vittal Jadhav

Name: 
Mr. Prashant Vittal Jadhav
Designation: 
Asst Professor (AHDS)
Edu. Qualification: 
M.Sc ( AHDS)
Mobile: 
9422374343
Email: 
prashant_jadhav00@yahoo.co.in
ID: 
4